Organic Gelato – Rice Base – Hazelnut Taste 150 ml – 130 g

Product Description

Organic Gelato with Rice Base – Hazelnut Taste 150 ml – 130 g

View the label
Produced by DolceSì