Artichoke Hearts with Sardinian Artichoke PDO

Product Description

Artichoke hearts with sardinian artichoke PDO.

View the label
Produced by Sa Marigosa